Czy księgowi mogą ubezpieczyć się od odpowiedzialności karno-skarbowej?

Posiadanie ubezpieczenia OC przez księgowe czy doradców podatkowych regulują przepisy prawa. Na ich podstawie przedstawiciele tych zawodów muszą dokonać zakupu ubezpieczenia – obowiązek ten powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową, wynosi równowartość w złotych 10 000 euro.

Zapraszamy do kontaktu.