Zmiana -Czasowe wycofanie pojazdu osobowego z ruchu.

Z dniem 31 stycznia 2022r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022r w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000123 )

Rozporządzenie jest już uwzględnione w Ustawie Prawo o ruchu drogowym (polecam sobie zaktualizować dokument) à Art. 78a. (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf )

WYCOFANIE Z RUCHU

Od 31 stycznia 2022 roku uwzględniono możliwość czasowego wycofania z ruchu aut osobowych. Zapis ten dotyczy wyłącznie pojazdów uszkodzonych, gdzie uszkodzenia zasadniczo wpłynęły na elementy nośne konstrukcji pojazdu, ale nie kwalifikują go do kasacji.

Zapis ustawy Prawo o Ruchu drogowym mówi bowiem że: Art. 78a. Ust 4b

W przypadku samochodu osobowego właściciel pojazdu lub podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, składając wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, składają oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Samochód będzie można wycofać z ruchu na czas od 3 miesięcy do roku, lecz nie wcześniej niż po upływie 3 lat od poprzedniej daty wycofania go z ruchu.

Wniosek do Wydziału komunikacji o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wypełnia i składa właściciel lub pełnomocnik.

Do wniosku dołącza się:

dowód rejestracyjny,

kartę pojazdu (jeśli była wydana),

tablice rejestracyjne.

PRZYWRÓCENIE DO RUCHU

Ten proces wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego auta, które zostało już naprawione i złożenie stosownego wniosku do Wydziału komunikacji

CO TO OZNACZA DLA UBEZPIECZYCIELA

CO TO OZNACZA DLA KLIENTA

  1. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu można zarejestrować wyłącznie na podstawie decyzji wydziału komunikacji.
  2. Za okres czasowego wycofania pojazdu Ubezpieczyciel pobierze ustawowe 5% składki.
  3. Przywrócenie pojazdu do ruchu zarejestrować można wyłącznie na podstawie decyzji wydziału komunikacji